Vu sur FB | De Cadress Rungen

Credit photo: DR

Pou enn infermier/dokter,anons a enn pros ki enn so fami inn desede,sa mem pli difisil. Mo ankor mazin mo premie pasian ki finn mor e ki mo ti bizin anons sa nouvel la a so garson. Kan mo truv Dr Gujadhur sa laz ki li ena li ankor emotione kan li partaz avek nou bann ser/frer ki pe mor avek covid 19, nou osi nou leker sere. Mo bann frer/ser ler li bien grav. Nou antan de guer me nou lenemi nou pa pe truv li. Kan li larg so bom lor nou, nou pa tan so son. Nou pa pe truve kouma dimoun pe tombe ek pe mor. Sa mem lenemi ki pli dangere. Nou pe gagn enn lokasion inik pou nou konsolid davantaz nou linite nasional kouma enn nasion. A nou kontinie marye pike. A nou kontinie montre nou solidarite. Zot ki pe res lakaz e ki priye pou tou bann frer/ser ki lor fron batay, kontinie fer li. Kontinie anvoy bann mesaz ankouzan. Nou bien bizin zot soutien. Nou kapav bann profesionel me avan tou nou bann imin ki ena osi nou bann febles. Parfwa nou osi nou krake me nou kone ki ena enn lepep derier nou ek kouma enn patriot nou bizin releve ek manz ar li..Sa bann moman ki nou pe pase la nou pavion 4 kouler bizin pli flote dan lesiel. Mersi ankor.

Panier
Il n'y a pas d'articles dans le panier !
Continuer les achats
0