Ziska kan ?

Ziska kan ?

Telma monn konfine.
Monn vinn enn pima konfi.
Ziska kan ?

Tou mo ban senn Tv ranpli ek kovid.
Mo pre pou vinn enn kokovid.
Ziska kan ?

Kan mo get sa kantite mor la.
Enn sel kou le mond aret fer so fanor.
Ziska kan ?

Ena pe dir malediksion.
Ena pe dir koler.
Ena pe dir tro boukou pese.
Si li vre.
Ziska kan ?

Mo lakaz finn vinn enn prizon.
Mo mobile ranpli ek notifikasion.
Mo nek pe vir anplas kouma enn boulon.
Ziska kan ?

Mo pe aste bred sousou ek pwason sale on line.
Pa pe tro kapav manz lazagn.
Mo santi mwa lakagn-lakagn.
Ziska kan ?

Korona finn met ris ek pov lor mem nivo.
Personn pa pe boulo.
Ti-palto gro-palto lor mem bato.
Ziska kan ?

Fami pa pe kapav vinn lakaz.
Seki pa konpran pe fer laraz.
Ena finn bizin redres zot baraz.
Dan lakaz nek ena mem fraz.
Ziska kan ?

Twa ki konn tou.
Nou kwar ki to ankor kontan nou.
Ena pitie pou nou !
Avoy touzour to lamour lor nou !
Eski li enn avertisma pou nou ?
Ziska kan.

Rico Brasse

Image: Milada Vigerova on Unsplash

Panier
Il n'y a pas d'articles dans le panier !
Continuer les achats
0