Koz bon koze !

Koz bon koze !

Koz bon koze ! « Nepli gagn drwa dir nanye aster !  » Se enn fraz ki bann defanser statu quo kontan dir. Zot osi denons enn sipoze « diktatir moralis ek bienpansan », ki dapre zot enn nouvo form panse inik.

Li vre ki nou sfer konsiderasion lor seki nou ziz akspetab ou pa inn grandi. Sof ki se pa dan perspektiv liberte blese ki nou bizin get sa. Me plito dan demars protez bann seki ti pe viv enn lopresion ziska prezan.

Dan laktialite politiko-mediatik semenn dernie, ena de fe kinn interpel mwa lor plas bann madam dan deba piblik. Premierman, litilizasion enn revandikasion feminis pou mark pwin politik. Dezieman, enn esanz ant de parlmanter.

Enn media ki pa kasiet so proximite avek rezim anplas, dan demars kritik sistemantikman zot bann opozan, inn repros mank reprezantativite bann madam dan enn nouvo parti politik. Sa repros-la ti pou totalman lezitim si sa media-la, me nou kapav dir mem zafer pou globalite laprofesion, pa ti laplipar ditan side dan kote lopresion maskilinn.

Efektivman, bann media ena boukou mankman lor manier zot tret bann madam. Ek li pa enn kestion fer faver. Me rezerv mem tretman a bann zom kouma bann madam. Seki pa anpes kritik ek konfrontasion.

Sa bann mankman-la ena plizier form: fer bann paralel douteux ant bann dimounn (lexanp, zistapoz foto enn doktores etranze ek Hitler), titre dan enn manier maladrwa bann lartik (lexanp, itilizasion lexpresion «  zak dan tant  » pou koz groses enn fam politik), fer zedmo ou tournir fraz ki fer riye dan bann lartik lor agresion sexiel – ki aterm kapav debous lor enn banalizasion violans sexis, ou ankor blam bann viktim (ou dedwann responsabilite bann bouro) pou bann agresion (lexanp, enn zounal on-line ki ekrir dan chapeau enn lartik : « Elle ne retouchera, sans doute, jamais à l’alcool. »)

Lor sa dernie pwin-la, li inportan rapel ki, personn pa « gagn viole ». Se enn dimounn ki « viol enn lot ».

Koz bon koze ! Bann mo ena zot linportans. Me kontex dan lekel zot itilize osi inportan.

Kan, par exanp, enn zom ki ena enn gran diferans laz ek yerarsi, dan enn landrwa rezi par rapor de fors, dir a enn madam dan enn ton kondesandan ki li bizin aprann fer so travay (alor ki li pa ti forseman pe mal fer li), nou an drwa kalifie sa konportman-la kouma sexis. Nou gagn drwa osi demann nou, si enn zafer parey ti pou arive ant de zom. Si arive souvan ki bann «  gran misie  » mepriz lazenes – bann joukal, zot bann remark konsern laplilar ditan mank lexperyans, rarman konpetans.

Zame ti gagn drwa dir tou. Zame li ti akseptab ki pou denigre ou insilte. Sof ki ziska ler, bann seki ti santi zot blese ti res trankil, esansielman akoz bann lespas laparol ti dedie a bann lavwa maskilin ek/ou dominan.

Zordi, bann nouvo zenerasion, lor bann nouvo lespas lexpresion, denons dan enn manier aktif ek dinamik tou bann ekar, tipti kouma gran. Parski, se avek bann ti lager ki gagn bann gran viktwar.

Lionel Lajoie

Panier
Il n'y a pas d'articles dans le panier !
Continuer les achats
0