Lansman ofisiel Diksioner kreol rodrige…

Lansman ofisiel Diksioner kreol rodrige…

Dan kad 21 em Festival kreol dan Rodrig, komision Lar ek Kiltir ti lans an dipleks Diksioner kreol rodrige (DKR) le 22 desam 2021. Sa aktivite-la ti fer dan Sant zenes dan Anse-aux-Anglais devan plizier invite. Dan Moris, enn group dimounn e bann etidian inn swiv sa seremoni-la virtielman. Biento Rodrig pou gagn so Linstiti kreol.

Bann mo bienveni ti adrese par Christina Chan-Meetoo et Anabelle Agathe. Yani Maury, enn Rodrigez, e ko-oter sa diksioner-la, ti prezant sa nouvo piblikasion-la. Florence François, prezidan Akademi kreol rodrige, dir ki so lorganizasion inn pran nesans dan kad prodiksion Diksioner kreol rodrige.

Profeser Arnaud Carpooran inn koz dimansion istorik, emouvan e inovan sa proze-la. DKR li ena enn dimansion ansikopledik ki vinn koriz enn desekilib lor plan edikatif e kiltirel. Fors viv rodrige inn milite pou rekonesans kreol. Enn so lobzektif : rann kreol rodrige vizib e tanzib.

Pro vis-sanselie Liniversite Moris, Mohammad Santally, dir ki so linstition met bokou laksan lor promosion lalang kreol. Komiser Rose de Lima Édouard-Ravina inn rapel ki sa proze-la li enn lekzanp demokrasi partisipativ avek bann kontribiter leksikografik lor terin. La Repiblik Moris inn port sa proze-la.

Li dir osi ki derier diksioner ena konba pou lotonomi Rodrig. Rodrig pe viv enn lot form devey kiltirel. Regleman e Konvansion kreol rodrige ti valide par lepep.

Pou terminin, Sef komiser inn revinn lor so konba pou lotonomi Rodrig  ; so rises ek so later pou kre, invante… Felitisasion pou DKR !

Ki konteni diksioner..

Yani Maury, enn Rodrigez, ko-oter DKR e kordinatris siantifik, inn prezant konteni DKR :

« Nou inn travay a partir Diksioner kreol morisien. DKR in travay lor enn stratezi e metodolizi pou get diferans intra e extra lingwistik. Enn fenonen markan se nazalisasion, prolonzman, semantik e leksikal DKR. Kouler liv-la rappel nou later. Dan DKR, ena 17 000 lantre, 35 000 definision e 1 000 foto ilistrasion. »

Jean-Gérard Gaspard

Shopping cart
Il n'y a pas d'articles dans le panier !
Continuer les achats
0